DOBRO DO�LI!

Moj dom

Ja domovinu imam; tek u srcu je nosim,
I brda joj i dol;
Gdje raj da ovaj prostrem, uzalud svijet prosim,
I... gutam svoju bol!

I sve �to po njoj gazi, po mojem srcu ple�e,
Njen rug je i moj rug;
Mom otkinu�e bi�u sve njojzi �to uze�e,
I ne vra�aju dug.

Te kad mi jednom s du�om po svemiru se krene,
Zaorit �u ko grom:
O, gledajte ju divnu, vi zvijezde udivljene,
To moj je, moj je dom!
   
                        S. S. Kranj�evi�

 
 

   

 
 
 
 
 
   
OBAVJE�TENJA    
 
   

Obavje�tenje

Dragi u�enici, cijenjeni nastavnici i roditelji,

obavje�tavamo vas da �e se eksterna matura u �kolskoj 2016/2017. godini
polagati 19. i 20. juna 2017. godine, istovremeno u 67 osnovnih �kola na podru�ju Kantona Sarajevo.
 

U vezi s tim, obavje�tavamo Vas da �e se eksterna matura realizirati po sljede�em  rasporedu :

 

 19.6.2017.

 

- Engleski jezik / Njema�ki jezik sa po�etkom u 10.00 sati

 

20.6.2017.

- Bosanski,hrvatski, srpski jezik i knji�evnost sa po�etkom u 10.00 sati

- Matematika, sa po�etkom u 13.00 sati

 

NAPOMENA : Test na eksternoj maturi traje 60 minuta

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Podjela �a�kih knji�ica  u  �k.2016/2017.godini

 

SRIJEDA, 21.6.2017.godine

(U�enici od V do VIII razreda u 10:00 sati)

 (U�enici od I do IV razreda u 11:00 sati)

(Svjedod�be i uvjerenja za u�enike IX razreda u 12:00 sati)

 

Sarajevo, 13.6.2017.god.                        Direktorica �kole

                                                                     D�enita Kurtovi�,MA

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

U petak, 2.6.2017. god., su u�enici I i II razreda (ukupno 3 odjeljenja) u pratnji svojih u�iteljica realizovali posjetu kinu Cinema City.
Gledali su animiranu komediju za djecu pod nazivom Mali �ef, �ija je tema, izme�u ostalog, 
privikavanje starijeg djeteta u porodici na dolazak mla�eg brata ili sestre, tako da je projekcija istoimenog filma  pored zabavnog bila i edukativnog karaktera.

    

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

U petak 26.5.2017. god.na u�enici VII-1 razreda, zajedno sa svojom razrednicom Ivanovi� Du�ankom,  posjetili  su  i u�ivali
u prelijepom Konjicu

 

   

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

U ponedjeljak 22.5.2017. god.na u�enici VII-1 razreda zajedno sa svojom razrednicom Ivanovi� Du�ankom i pedagogicom �kole Azrom Jasikom , posjetili su Gazi Husrev-begovu biblioteku

 


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

28.04. 2017.odr�ano je snimanje ramazanskog programa radija BIR u�enika Srednje medicinske �kole Sarajevo i O� Silvije Strahimir Kranj�evi�.

Tema: Posjeta rodbine, prijatelja i bolesnih.
Ovo je bilo veoma lijepo iskustvo jer je u pripremi emisije do�lo do saradnje izme�u osnovne (Davud Mahmutovi� VII razred i Hena Avdagi�, II razred) i srednje �kole (Saleha Red�epi, Arnela Zenuni i Nud�ejma Pari� � u�enice �etvrtog razreda), koja je veoma uspje�no realizirana.

   


Tako�er, u�enici sekcije Iqre', Davud Mahmutovi� VII razred i Hena Avdagi�, II razred,
 su uspjesno savladali arapsko pismo i u aprilu pre�li u Kur'an.

 

     

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obavje�tenje


Ud�benici za �kolsku 2017/2018. godinu

�kola:Osnova �kola Silvije Strahimir Kranj�evi�

Razred

Nastavni

predmet

Naziv ud�benika/

radne sveske/priru�nika

Ime i prezime autora

Izdava�ka ku�a

Br.u�en.

/ud�b.

I

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

�ITANKA

HAD�EM  H. , MIRSAD  B.,  BELMA  D.

SARAJEVO   PUBLISHING

19

( DO  5.05.)

MATEMATIKA

RADNI  UD�BENIK

BO�KO  JAGODI�

SARAJEVO  PUBLISHING

19

MOJA  OKOLINA

RADNI  UD�BENIK

 

SARAJEVO  PUBLISHING

19

MUZI�KA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

ESAD  �UMAN

SARAJEVO : �BOSANSKA  KNJIGA�

19

LIKOVNA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

 

SARAJEVO  PUBLISHING

19

VJERONAUKA

VJERONAUKA  1

IBRAHIM  BEGOVI�

EL � KALEM

NEMA  PODATAKA

II

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

�ITANKA

MIRSAD  B., RASEMA  P., BELMA D.,

SARAJEVO  PUBLISHING

26

MATEMATIKA

RADNI  UD�BENIK

BO�KO  JAGODI�

SARAJEVO  PUBLISHING

26

MOJA  OKOLINA

RADNI  UD�BENIK

SAMIRA  L., MEDIHA  P.,

SARAJEVO : �BOSANSKA  KNJIGA�

26

MUZI�KA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

SELMA  FEROVI�

SARAJEVO  PUBLISHING

26

LIKOVNA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

JASNA  MUJKI�

SARAJEVO  PUBLISHING

26

VJERONAUKA

VJERONAUKA  2

MUAMER  TINJAK

EL  -  KALEM

11

D/K/R

 

 

 

15

ENGLESKI  JEZIK

UD�BENIK  ENGLISH  ADVANTURE  STARTER B

CRISTIAN  BRUNI

PEARSON

26

III

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

�ITANKA

BELMA  DILBEROVI�

SARAJEVO  PUBLISHING

30

MATEMATIKA

RADNI  UD�BENIK

BO�KO  JAGODI�

SARAJEVO PUBLISHING

30

MUZI�KA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

SELMA  FEROVI�

SARAJEVO  PUBLISHING

30

LIKOVNA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

JASNA  MUJKI�

SARAJEVO  PUBLISHING

30

MOJA  OKOLINA

RADNI  UD�BENIK

MEDIHA  PA�I�

SARAJEVO : �BOSANSKA  KNJIGA�

30

VJERONAUKA

VJERONAUKA  3

M.  PLEH, M. TINJAK, M. NEZIROVI�

EL � KALEM

17

D/K/R

 

 

 

13

ENGLESKI  JEZIK

FAMILY  AND  FRIENDS  1

NAOMI  SIMMONS

OXFORD  UNIVERSITYPRESS

30

IV

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

�ITANKA

BELMA  DILBEROVI�

SARAJEVO  PUBLISHING

30

MATEMATIKA

RADNI  UD�BENIK

BO�KO  JAGODI�

SARAJEVO  PUBLISHING

30

MOJA  OKOLINA

UD�BENIK

MEDIHA  PA�I�

SARAJEVO : �BOSANSKA  KNJIGA�

30

MUZI�KA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

SELMA  FEROVI�

SARAJEVO  PUBLISHING

30

LIKOVNA  KULTURA

UD�BENIK

JASNA  MUJKI�

SARAJEVO PUBLISHING

30

VJERONAUKA

VJERONAUKA  4

NI�TOVI�  I  DRUGI 

EL  -  KALEM

22

D/K/R

 

 

 

  8

ENGLESKI  JEZIK

UD�BENIK   DIP  IN  4

GRUPA AUTORA

SARAJEVO  PUBLISHING

30

ENGLESKI  JEZIK

RADNA  SVESKA

GRUPA  AUTURA

SARAJEVO  PUBLISHING

30

V

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

�ITANKA � SVEZAME,  OTVORI  SE  5 !�

BEGAGI�  L.,  BRULI�  E., I  DRUGI

SARAJEVO: � SEZAM �

27

B/H/S

NA�  JEZIK

ZEKI� Z.,  IVANKOVI�  �., D�ANKO  M.,

SARAJEVO :� BOSANSKA  RIJEȓ

27

ENGLESKI  JEZIK

UD�BENIK  DIP  IN  5

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO  PUBLISHING

27

ENGLESKI  JEZIK

RADNA  SVESKA  DIP  IN  5

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO  PUBLISHING

27

MATEMATIKA

UD�BENIK 

ATIJA  FAKO

SARAJEVO : �BOSANSKA  RIJEȓ

27

MATEMATIKA

RADNA  SVESKA

ATIJA  FAKO

SARAJEVO : �BOSANSKA  RIJEȓ

27

PRIRODA

UD�BENIK

VILDANA M.,DIJANA  K.,

NAM / VRIJEME

27

DRU�TVO

UD�BENIK  DRU�TVO

ENISA  KULA�IN

SARAJEVO: � BOSANSKA  KNJIGA�

27

DRU�TVO

RADNA  SVESKA  DRU�TVO

ENISA  KULA�IN

SARAJEVO : � BOSANSKA  KNJIGA �

27

OSNOVE  TEHNIKE

UD�BENIK

CVJETINOVI�,  LJUBOVI�,

SARAJEVO:�BOSANSKA  RIJE� �

�SVJETLOST�

27

OSNOVE  TEHNIKE

RADNA  SVESKA

CVJETINOVI�, LJUBOVI�

SARAJEVO:�BOSANSKA  RIJE� �

� SVJETLOST�

27

KULTURA  �IVLJENJA

UD�BENIK  Vi VI 

SUBHIJA  KAPI�

SARAJEVO:�BOSANSKA  RIJE� �

27

MUZI�KA  KULTURA

UD�BENIK

ESAD  �UMAN

SARAJEVO  PUBLISHING

27

LIKOVNA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

ADMIR  MUJKI�

SARAJEVO  PUBLISHING

27

VJERONAUKA

VJERONAUKA  5

M.  PRLJA�A  I  DRUGI

EL  -  KALEM

18

ZDRAVI  �IVOTNI  STILOVI

VODI�  ZA  U�ENIKE  ZDRAVI  �IVOTNI  STILOVI  V � IX

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO : � ASOCIJACIJA  XY�

   9

VI

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

�ITANKA 

ZEJ�IR  HASI�

TUZLA : � BOSANSKA  RIJEȓ

32

B/H/S   I  KNJI�EVNOST

NA�  JEZIK � UD�BENIK

AMIRA  D�IBRI�  I  ISMETA  D�IBRI�

TUZLA : �BOSANSKA  RIJEȓ

32

ENGLESKI  JEZIK

UD�BENIK  DIP  IN  6

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO  PUBLISHING

32

ENGLESKI  JEZIK

RADNA  SVESKA  DIP  IN  6

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO  PUBLISHING

32

NJEMA�KI  JEZIK

UD�BENIK  NJEMA�KI  JEZIK 

ZLATA  MAGLAJLIJA

SARAJEVO:� BOSANSKA  RIJEȓ, �DJE�IJA  KNJIGA�

32

NJEMA�KI  JEZIK

RADNA  SVESKA  NJEMA�KI JEZIK

ZLATA  MAGLAJLIJA

SARAJEVO:�BOSANSKA  RIJEȓ,�DJE�IJA  KNJIGA�

32

MATEMATIKA

UD�BENIK  MATEMATIKE

�EFKET  ARSLANAGI�

SARAJEVO : � DJE�IJA  KNJIGA�, �BOSANSKA  RIJEȓ

32

BIOLOGIJA

UD�BENIK  BIOLOGIJE

ZIJAD  NUMI�,  NAIDA  VIDOVI�

SARAJEVO : � BOSANSKA  RIJEȓ

32

GEOGRAFIJA

UD�BENIK  GEOGRAFIJE

NERMINKA  HAD�I� ,  IZETA  TUMBUL

SARAJEVO : �SVJETLOST�

32

HISTORIJA

UD�BENIK  HISTORIJE

HAD�IJA  HAD�IABDI�

TUZLA : � BOSANSKA  KNJIGA �

32

TEHNI�KA  KULTURA

UD�BENIK  TEHNI�KE  KULTURE 

CVJETINOVI� , LJUBOVI�

SARAJEVO : � DJE�IJA  KNJIGA�

32

TEHNI�KA  KULTURA

DNEVNIK  RADA

CVJETINOVI�,  LJUBOVI�

SARAJEVO : � DJE�IJA  KNJIGA�

32

INFORMATIKA

UD�BENIK  INFORMATIKE  6

SUADA  NUMI�

TUZLA : � BOSANSKA  KNJIGA �

32

LIKOVNA  KULTURA

UD�BENIK

ADMIR  MUJKI�

SARAJEVO  PUBLISHING

32

MUZI�KA  KULTURA

UD�BENIK

SENAD  KAZI�

SARAJEVO : � BOSANSKA  KNJIGA�

32

VJERONAUKA

VJERONAUKA  6

E. GRABUS  I  DRUGI

EL  -  KALEM

28

D/K/R

 

 

 

  4

 

ZDRAVI  �IVOTNI  STILOVI

VODI�  ZA  U�ENIKE  ZDRAVI  �IVOTNI  STILOVI

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO : �ASOCIJACIJA�

  0

VII

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

�ITANKA  � SVEZAME,  OTVORI  SE !�

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO : �BEMUST�

22

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

NA�  JEZIK

Z.  ZEKI�

SARAJEVO:�BOSANSKA  RIJEȓ

22

ENGLESKI  JEZIK

CHALLENGES  2

GRUPA  AUTORA

PEARSON

22

NJEMA�KI  JEZIK

UD�BENIK

ZLATA  MAGLAJLIJA

SARAJEVO : �DJE�IJA  KNJIGA�,

�BOSANSKA  RIJEȓ

22

NJEMA�KI  JEZIK

RADNA  SVESKA

ZLATA  MAGLAJLIJA

SARAJEVO : �DJE�IJA  KNJIGA � �BOSANSKA  RIJEȓ

22

MATEMATIKA

UD�BENIK

�EFKET  ARSLANAGI�

SARAJEVO : � DJE�IJA  KNJIGA�

�BOSANSKA  RIJEȓ

22

FIZIKA

UD�BENIK

FAHRETA  SIJARI�

SARAJEVO  PUBLISHING

22

BIOLOGIJA

UD�BENIK

ZIJAD  NUMI� , NAIDA  VIDOVI�

SARAJEVO : �BOSANSKA  RIJEȓ

22

GEOGRAFIJA

UD�BENIK

MURIZ  SPAHI�, HARIS  JAHI�

SARAJEVO  PUBLISHING

22

HISTORIJA

UD�BENIK

HAD�IJA  HAD�IABDI�

TUZLA :� BOSANSKA  KNJIGA�

22

TEHNI�KA  KULTURA

UD�BENIK

ARAP�I�,  BRAJLOVI�

SARAJEVO :� SVJETLOST�

22

TEHNI�KA  KULTURA

DNEVNIK  RADA

ARAP�I�,  BRAJLOVI�

SARAJEVO : � SVJETLOST�

22

INFORMATIKA

UD�BENIK  INFORMATIKE  6

SUADA  NUMI�

TUZLA : �BOSANSKA  KNJIGA�

22

LIKOVNA  KULTURA

RADNI  UD�BENIK

INDIRA  JARANOVI�

TUZLA : �BOSANSKA  KNJIGA�

22

MUZI�KA  KULTURA

UD�BENIK

ESAD  �UMAN

SARAJEVO  PUBLISHING

22

VJERONAUKA

VJERONAUKA  7

HUSI�  I  DRUGI

EL  -  KALEM

16

D/K/R

 

 

 

  6

 

ZDRAVI  �IVOTNI  STILOVI

VODI�  ZA  U�ENIKE  ZDRAVIH  �IVOTNIH  STILOVA

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO : � ASOCIJACIJA  XY�

  0

VIII

B/H/S  I  KNJI�EVNOST 

�ITANKA � SVEZAME,  OTVORI  SE !�

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO : � BEMUST�

20

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

NA�  JEZIK

AMIRA   D�IBRI�

SARAJEVO:� DJE�IJA  KNJIGA�

�BOSANSKA  RIJEȓ

20

ENGLESKI  JEZIK

CHALLENGES 3

AMANDA  MARIS

PEARSON

20

NJEMA�KI  JEZIK

UD�BENIK

ZLATA  MAGLAJLIJA

SARAJEVO : � DJE�IJA  KNJIGA�

� BOSANSKA  RIJEȓ

20

NJEMA�KI  JEZIK

RADNA  SVESKA

ZLATA  MAGLAJLIJA

SARAJEVO : �DJE�IJA  KNJIGA�

� BOSANSKA  RIJEȓ

20

MATEMATIKA

UD�BENIK

�EFKET  ARSLANAGI�

SARAJEVO : �DJE�IJA  KNJIGA�

�BOSANSKA  RIJEȓ

20

FIZIKA

UD�BENIK

FAHRETA  SIJARI�

SARAJEVO  PUBLISHING

20

HEMIJA

UD�BENIK

N.MILI�EVI�,  M. MUSI�

SARAJEVO  PUBLISHING

20

BIOLOGIJA

UD�BENIK

ZIJAD  NUMI� ,  NAIDA  VIDOVI�

SARAJEVO : �BOSANSKA  RIJEȓ

20

GEOGRAFIJA

UD�BENIK

DAMIR  D�AFI�,  SALIH  KULENOVI�

NAM / VRIJEME

20

HISTORIJA

UD�BENIK

HAD�IJA  HAD�IABDI�

TUZLA:�BOSANSKA  KNJIGA�

20

TEHNI�KA  KULTURA

UD�BENIK

SELIMOVI� ,  SMAJLOVI�

SARAJEVO  PUBLISHING

20

TEHNI�KA  KULTURA

DNEVNIK  RADA

SELIMOVI�, SMAJLOVI�

SARAJEVO PUBLISHING

20

INFORMATIKA

UD�BENIK  INFORMATIKE  7

SUADA  NUMI�

SARAJEVO : � BOSANSKA  KNJIGA�

20

LIKOVNA  KULTURA

UD�BENIK  LIKOVNE  KULTURE

ADMIR  MUJKI�

SARAJEVO  PUBLISHING

20

MUZI�KA KULTURA

UD�BENIK

ESAD  �UMAN

SARAJEVO PUBLISHING

20

VJERONAUKA

VJERONAUKA  8

GRABUS  I  DRUGI

EL � KALEM

14

D/K/R

 

 

 

  0

 

ZDRAVI  �IVOTNI  STILOVI

VODI�  ZA  U�ENIKE  ZDRAVIH  �IVOTNIH  STILOVA

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO :�ASOCIJACIJA XY�

  6

IX

B/H/S   I  KNJI�EVNOST

�ITANKA

VERLA�EVI�  A. ,  ALI� V.

VRIJEME

 19

B/H/S  I  KNJI�EVNOST

NA�  JEZIK

D�IBRI�  AMIRA

SARAJEVO : �DJE�IJA  KNJIGA�

�BOSANSKA  RIJEȓ

 19

ENGLESKI  JEZIK

CHALLENGES  4

GRUPA  AUTORA

PEARSON

 19

NJEMA�KI  JEZIK

UD�BENIK

ZLATA MAGLAJLIJA

SARAJEVO : �DJE�IJA  KNJIGA�

�BOSANSKA  RIJEȔ

 19

NJEMA�KI  JEZIK

RADNA  SVESKA

ZLATA  MAGLAJLIJA

SARAJEVO : � DJE�IJA  KNJIGA�

�BOSANSKA  RIJEȔ

 19

MATEMATIKE

UD�BENIK

�EFKET  ARSLANAGI�

SARAJEVO : �DJE�IJA  KNJIGA�

�BOSANSKA  RIJEȓ

 19

FIZIKA

UD�BENIK

FAHRETA  SIJARI�

SARAJEVO PUBLISHING

 19

HEMIJA

UD�BENIK

N.  MILI�EVI�,  M.MUSI�

SARAJEVO PUBLISHING

 19

BIOLOGIJA

UD�BENIK

BEGI� , HALILOVI�

SARAJEVO : �BOSANSKA  KNJIGA�

 19

GEOGRAFIJA

UD�BENIK

GRETA  �UPAN�I�

SARAJEVO:� NOVA  DJE�IJA  KNJIGA�

 19

HISTORIJA

UD�BENIK

�ABOTI�, �EHAJI�

NAM / VRIJEME

 19

TEHNI�KA  KULTURA

UD�BENIK

AHMETOVI�, NUMI�, KULENOVI�

NAM / VRIJEME

 19

TEHNI�KA  KULTURA

DNEVNIK  RADA

AHMETOVI�, NUMI�, KULENOVI�

NAM / VRIJEME

 19

INFORMATIKA

UD�BENIK  INFORMATIKE  7

SUADA  NUMI�

SARAJEVO : � BOSANSKA  KNJIGA�

 19

LIKOVNA  KULTURA

UD�BENIK

JASNA  MUJKI�

SARAJEVO  PUBLISHING

 19

MUZI�KA  KULTURA

UD�BENIK

REFIK  HOD�I�

VRIJEME / NAM

 19

VJERONAUKA

VJERONAUKA  9

GRABUS  I  DRUGI

EL  -  KALEM   

 16

D/K/R

 

 

 

   2

 

ZDRAVI  �IVOTNI  STILOVI

VODI�  ZA  ZDRAVE  �IVOTNE  STILOVE

GRUPA  AUTORA

SARAJEVO : � ASOCIJACIJA XY�

   1

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

U petak 5.5.2017. god.na sceni Pozori�ta mladih u Sarajevu izvedena predstava "Kako je otkriveno letenje" (Pozori�te mladih Novi Sad).
U okviru redovnih �kolskih aktivnosti, u�enici �estog razreda na�e �kole, posjetili su pozori�te i u�ivali u izvanrednoj predstavi
.


    

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sretan pas, sretna zajednica

U �etvrtak,13.4.2017.god. u dvori�tu �kole Isak Samokovlija, odr�ana je ceremonija Sretan pas sretna zajednica.
Na�i u�enici zajedno sa nastavnicom ,likovne kuture ,Mensudom Kadribegovi� prisustvovali su ovoj ceremoniji.

   

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

"Jesi li za basket"

U�enici Osnovne �kole �Safvet-beg Ba�agi� predali ko�arka�ku loptu kolegama iz �Silvije Strahimir Kranj�evi� .
Nakon �to je na�elnik Op�ine Centar dr. Ned�ad Ajnad�i� 20. aprila 2017. godine u velikoj sali Op�ine Centar,
uru�io ko�arka�ku loptu u�enicima Osnovne �kole �Safvet-beg Ba�agi�,
 �ime je zvani�no zapo�eo projekat pod nazivom "Jesi li za basket", kojeg realizuju istoimeno udru�enje u saradnji sa Op�inom Centar, danas su u�enici ove �kole loptu proslijedili svojim vr�njacima iz O� �Silvije Strahimir Kranj�evi�.

        

________________________________________________________________________________________________

 

Manifestacija "Dje�iji svijet za 5"
Teen debata
Tema debate "Kultura ponasanja"


  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dragi u�enici , roditelji i uposlenici �kole,

Neka Vam blagdansko ozra�je ispuni srca toplinom i blagostanjem,

te pru�i snagu da zajedni�ki izgradimo skladan,

razumijevanjem i uva�avanjem ispunjen �ivot u

na�oj sredini, uz tradicionalni pozdrav za sve vjernike katoli�ke i pravoslavne vjeroispovijesti

Sretan Uskrs!

Hristos Vaskrse!

 

Sarajevo, 12.4.2017.god.                            v.d.Direktorica �kole

                                                                   D�enita Kurtovi�,MA

                                                                

 

_______________________________________________________________________________________

Obavje�tenje

 

Dragi u�enici, roditelji i nastavnici,

 

U skladu sa �kolskim kalendarom za 2016/2017. godinu, 17. 4. 2017.godine, (ponedjeljak), je vjerski praznik, tako da je taj dan u svim osnovnim i srednjim �kolama na podru�ju Kantona Sarajevo, nenastavni i neradni dan.

Tako�er ne�e raditi ni produ�eni boravak.

U petak, 21.4.2017. godine, radit �e se po rasporedu od ponedjeljka.

Svim u�enicima i uposlenicima �kole, katoli�ke i pravoslavne vjeroispovjesti,  �elimo sretan Uskrs i Vaskrs.

Hvala

 

 

 

 

Sarajevo,12.4.2017.god.                   v.d.Direktorica �kole

                                                          D�enita Kurtovi�, MA

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 Va�no obavje�tenje____________________________________________________________________________________________
 

U�enici i u�enice VI-1 na�e �kole imali su �ast da ugoste Japance koji su do�li da se dru�e sa �acima i upoznaju ih sa japanskom kulturom.
Dvije djevoj�ice i dva dje�aka su nosili kimono, narodnu japansku no�nju.
Neki u�enici su nau�ili pisati svoje ime na japanskom jeziku. Plesalo se, pjevalo, smijalo i ludo zabavljalo.
Hvala Japancima i �koli koja nam je omogu�ila da ih upoznamo!

KONICHIWA!
U�enici VI-1

  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Guliver i liliputanci.

U�enici VI-1 na �asu knji�evnosti radili knij�evno djelo Guluiver i liliputanci.

 

Recimo NE porocima.

U�enici VII-1  odjeljenja zajedno sa razrednicom Ivanovi� Du�ankom,na �asu Odjeljenske zajednice,
uradili su plakat o porocima i stablo ljudskih prava.

 

( Radovi u�enika VI i VII razreda)

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Cijenjene kolegice i  uposlenice �kole,

po�tovane majke na�ih u�enika,

sretan Vam Osmi mart, Dan �ena.

 

 

S po�tovanjem,

 

Sarajevo, 8.3.2017.god.                   Direktorica �kole

                                                       D�enita Kurtovi�, MA

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Otvorena vrata �kole
,,Ukusi  tradicije''

 

,,Niste �ivjeli, sve dok ne u�inite ne�to za nekoga, ko vam se nikada ne�e odu�iti''. (D�on Banjan)                                                                                                         

Po�tovani roditelji/staratelji,

U okviru realizacije projekta �Otvorena vrata �kole� na temu: ,,Ukusi tradicije'', u srijedu, 22.3.2017.god., od 16:30 do 18:00 sati, bit �e po drugi put organizirana humanitarna akcija prodaje kola�a, slanih jela i kreativnih rukotvorina, koje �e u�enici JU O� ,,Silvije Strahimir Kranj�evi�'', zajedno sa svojim u�iteljicama, roditeljima i nastavnicima,  kreirati i izlo�iti u prostorijama �kole.                                        Cilj akcije je da se uprili�i i osna�i dru�enje svih u�enika, roditelja i nastavnika, razvija solidarnost, humanost i istinska ljudska vrijednost, kako bi �ivot u�inili ljep�im i boljim.
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da posjetite JU O� �Silvije Strahimir Kranj�evi� u navedenom terminu i svojim
                               prisustvom uveli�ate ovaj projekat.                                                

,,Humani �ovjek, sigurno �e se odlikovati vrlinom hrabrosti.Ipak, i svaki hrabar �ovjek, treba se odlikovati              humano��u''.                                                                                        

 

S po�tovanjem ,                                                         

Sarajevo, 8.3.2017.god.                                              Direktorica �kole:

                                                                                  D�enita Kurtovi�,MA

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

U petak, 24. 2. 2017 g. U velikoj sali Op�ine Centar odr�ana je manifestacija povodom obilje�avanja predstoje�eg praznika, Dana nezavisnosti BiH, na kojoj su u�estvovali i u�enici na�e �kole.

      

    

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

U �etvrtak , 16.2.2017.g. Na�u �kolu i posjetio ja na�elnik Op�ine Centar, Sarajevo, Ned�ad Ajnad�i� sa svojim saradnicima.

 

        

            

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

"Bilo jednom u Sarajevu"

U ponedjeljak, 13.2.2017., u�enici II 2 razreda su se na �asu nastavnog predmeta Likovna kultura upoznali s pojmom olimpijskih igara, s posebnim akcentom na ZOI odr�ane u Sarajevu, 1984. godine.

      

 

U�enici VII-1  odjeljenja zajedno sa razrednicom Ivanovi� Du�ankom,istu temu su realizovali na �asu  na �asu Odjeljenske zajednice,
sjetili su se kako je to bilo jednom u Sarajevu , davne 1984. godine


 

Pano posve�en ZOI '84. �ine radovi i starijih i mla�ih u�enika

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

U subotu, 11.2.2017. g. �Porodi�ni dan�- Hastahana-U�enici VII-1 odjeljenja nastupili u programu

         

  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

U �etvrtak , 9.2.2017.g. Op�ina Centar, Sarajevo organizirala klizanje u parku Hastahana za u�enike O� �Silvije Strahimir Kranj�evi�

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

U�enici VI-1 razreda  u ulozi kostimografa  za  igrokaz �Plava boja snijega � Grigor Vitez.

 

Jedan od kreativnihi opu�tenih  �asova B/H/S jezika i knji�evnosti.
�ta su rekli: sretni su; uzbu�eni, zanimljivo; bilo je te�ko krojiti; veselo; timski rad.
Rezultat �kolskog �asa se vidi.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

U�enici II-1 odjeljenja ,O� "Silvije Strahimir Kranj�evi�"  ,u petak, 3.2.2017. godine su posjetili muzej.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obavje�tenje za u�enike i roditelje

JU ,,Centar za sport i rekreaciju'' nastavlja realizaciju Projekta ,,�kola ragbija'', od 6.2.2017. godine, do 31.5.2017.godine, za djecu od  III do VII razreda u terminima:

Ponedjeljak: 14:00- 15:00 sati
Srijedom: 14:00- 15:00 sati

 JU ,,Centar za sport i rekreaciju'' nastavlja realizaciju Projekta ,,�kola gimnastike'', od 6.2.2017. godine, do 30.5.2017.godine, za djecu od  I do VIII razreda u terminima:

Utorak: 9:00-10:00 sati i 14:00-15:00 sati
Petak: 9:00-10:00 sati i 14:00-15:00 sati

_____________________________________________________________________________________________________

 

OBAVJE�TENJE ZA U�ENIKE OSNOVNIH �KOLA OP�INE CENTAR

Obavje�tavaju se u�enici da je Op�ina Centar Sarajevo je i ove godine obezbijedila besplatno klizanje za u�enike osnovnih �kola na prostoru "Hastahane" u periodu od 01.02. do 15.02.2017. godine. Kako bi se omogu�ilo da svaka �kola ima svoje termine klizanja, Slu�ba je izradila pregled kori�tenja ledene plohe.
�etvrtak, 09.02.2017.godine u�enici JU OS Silvije Strahimir Kranj�evi� , termin za drugu smjenu 10-12 h, termin za prvu smjenu 15-17 h.
Za kori�tenje plohe u ovim terminima za u�enike koji nemaju svoje klizaljke, iznajmljivanje istih je besplatno.

 

OBAVJE�TENJE ZA U�ENIKE OSNOVNIH �KOLA OP�INE CENTAR

 Op�ina Centar Sarajevo obezbjedila je besplatno kori�tenje za klizanje Ledene plohe - Holiday Market  za sve u�enike osnovnih �kola ove op�ine u periodu od 15.1.2017. do 15.2.2017.godine. Klizaljke se mogu iznajmiti.
 

Obavje�tenje za 30.12.2016.g.- kraj I polugodi�ta                                     

 

Dragi u�enici i po�tovani nastavnici!

Obavje�tavamo u�enike, da je kraj prvog polugodi�ta u petak, 30.12.2016.godine.

 U�enici prve smjene, od V do IX  razreda �e imati veseli �as  od 9:00 do 10:30 sati,   zajedno sa svojim nastavnicima. U�enici druge smjene, od I do IV razreda �e tako�er imati veseli �as, 11:00 do 12:30 sati .

Ovom prilikom molimo sve u�enike, da na vrijeme razdu�e knjige iz biblioteke, u protivnom, �e biti uskra�eni za dodjelu knji�ica. Tako�er molimo u�enike, da pregledaju po u�ionicama, jesu li zaboravili ponijeti kecelju ili jaknu i ostalu opremu. 

Podjela knji�ica

Petak, 13.1.2017.god.-Razredna nastava u 10:00 sati

Petak, 13.1.2017.god.-Predmetna nastava u 11:00 sati

      Nastava u drugom polugodi�tu po�inje u ponedjeljak, 30.1.2017.godine, po istom rasporedu. U prvu smjenu �e i�i u�enici od V-IX razreda, a u�enici od I-IV razreda, �e i�i u drugu smjenu, po istom rasporedu �asova.                                                                                                                                   

Dragi u�enici!                                                                                                                       

Koristimo priliku, da vam ka�emo, da se dobro odmorite, da korisno provedete svoje slobodno vrijeme i pripremite se za nove radne obaveze.                                                                                                                               

Svim u�enicima i uposlenicima �kole, �elimo puno sre�e i uspjeha u nastupaju�im praznicima.

Novogodi�nji karaoke party �e se odr�ati u �etvrtak, 29.12.2016.godine u 16:30 sati.

Molimo sve roditelje i u�enike da nam se pridru�e u ovom neobi�nom i zanimljivom  obilje�avanju Dana dje�ije radosti. Izbor kostima po �elji.

(Prva smjena ima regularne �asove a druga smjena ima tri �asa, poslije kojih idu na karaoke)    

Hvala!

 

Obavje�tenje

Zbog enormnog one�i��enja zraka, koje predstavlja direktnu opasnost po zdravlje ljudi, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, donijelo je odluku da se nastava ne prekida, te je donijelo "polumjeru" o skra�enju �kolskih sati, uz obrazlo�enje kako se od utorka o�ekuje promjena meteorolo�kih uvjeta, koji bi trebali doprinijeti pro�i��enju zraka, te da od utorka nastava u �kolama mora biti zavr�ena do 17 sati. Vannastavne aktivnosti ne�e se izvoditi, a u�enici �e i odmore provoditi isklju�ivo u �kolskim zgradama. Istodobno je odlu�eno da djeca slabijeg zdravlja ne moraju uop�e dolaziti na nastavu.

Ta�nije prva smjena po�inje u 8:00 sati i traje do 13:05 sati, a druga smjena po�inje u 13:30 i traje do 16:55 sati.

   Hvala!

Novogodi�nji

Party �e se odr�ati

29.12.2016.godine u 16:30 sati.

Molimo sve roditelje i u�enike da nam se pridru�e u ovom neobi�nom i zanimljivom obilje�avanju Dana dje�ije radosti.

Izbor kostima po �elji

 
NAGRA�ENI U�ENICI O�"SILVIJE STRAHIMIR KRANJ�EVI�"

   U�enici O� "Silvije Strahimir Kranj�evi�" u�estvovali su u pisanju literarnih radova na temu "25.novembar - Dan dr�avnosti BiH". U�enici su svoje radove pisali pod mentorstvom nastavnica B/H/S jezika i knji�evnosti a nagra�eni su radovi u�enika: Saira mirkovi� V-1, Emina D�emid�i� V-1, Naida Ba�i� V-2, Lamija Red�i� V-1, Emana Gu�i� V-1, Nadir Mu�ija IX-1.
Kao nagradu navedeni u�enici su dobili po tablet a dodjela nagrada je uprili�ena 24.11.2016.godine u prostorijama �kole.

Iskrene �estitke upu�ujemo nagra�enim u�enicima kao i njihovim nastavnicama

      

  

Draga Crvenkapice,
Gdje si to bila, pa si se tako sredila? S kime si bila i kako si se provela? Tvoja odje�a je tako divna, kako si je sa�ila? Koje materijale si koristila?
Mnogo smo radoznali, voljeli bismo mnogo toga od tebe saznati.

Dragi drugari,
Ja sam Crvenkapica. Svi ste �uli pri�u o Crvenkapici kojoj je mama kupila crveni ogrta� i poslala je na drugi kraj �ume da baki odnese kola�e. Moja pri�a je malo druga�ija i sada �u vam je ispri�ati...
Sve je po�elo u produ�enom boravku kada nam je u�iteljica rekla da donesemo stare materijale (tkanine, papire, ukrase...). Nismo znali za�to, ali smo svi odgovorili na postavljeni zadatak. Nakon toga nam je u�iteljica rekla da se spremamo za maskenbal i da �emo svoje kostime praviti upravo od tih materijala. Radili smo danima, uz pomo� na�ih u�iteljica. Na kraju se isplatilo, svi smo imali spremne maske.
     Kada je do�ao dan maskenbala bili smo veoma sretni i sa uzbu�enjem smo se sre�ivali. Bilo nas je mnogo vila, patuljaka, �arobnjaka, princeza...
Ali nisam putovala sama kroz �umu i nisam nai�la na vuka, na�i roditelji i u�iteljice su se potrudili da na� put bude bezbjedan. Zato je po nas u �kolsko dvori�te do�ao autobus i odvezao nas do igraonice ,,Kockica�.
    Draga direktorica, uposlenice i drugari su nas lijepo do�ekali. Nakon upoznavanja, odmah smo se po�eli igrati i zabavljati. Bilo je mnogo zabavnih igra�aka. U pozadini su pjevale na�e omiljene pjesmice. Bili smo poslu�eni sa raznim kola�ima, vo�em i sokovima.
    Vrijeme je jako brzo pro�lo i do�ao je trenutak kada smo se morali vratiti u �kolu. Sa svojim novim drugarima smo se pozdravili, zahvalili i obe�ali ponovni susret.
                                                                                                                                                                    
Tekst napisala Svjetlana Stani�i�
    

   

 

P R A V I L N I K
o pra�enju, vrednovanju i ocjenjivanju
u�enika osnovnih i srednjih �kola Kantona Sarajevo

  Po�tovani roditelji, Pravilnik mo�ete pro�itati i preuzeti sa slijede�eg linka:   

   http://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/pravilnik_o_ocjenjivanju_ucenika.pdf

 

Posjetite web stranicu na�e op�ine Centar i pratite aktuelna de�avanja: www.centar.ba

Bili smo dio pri�e na otvaranju Dje�ije nadjelje

       U ponedjeljak, 3. oktobra 2016. godine u JU �Doma za djecu bez roditeljskog staranja� na Bjelavama odr�ano je sve�ano otvaranje Dje�ije nedjelje za 2016. godinu. Tom prilikom doma�ini manifestacije i zvani�nici iz vlasti su promovirali Program aktivnosti kojim se planira obilje�iti Dje�ija nedjelja u Kantonu Sarajevo. Re�eno je da su se na programu okupili uposlenici i �lanovi 30 ustanova i nevladinih organizacija, koji djeluju u oblasti socijalne i dje�ije za�tite, odgoja i obrazovanja, te kulture. Planirano je da se realiziraju 123 edukativne, informativno-zabavne, kulturno-umjetni�ke i sportske aktivnosti, kroz koje �e djeca na kreativan na�in iskazati svoje vje�tine i sposobnosti.

Prigodan kulturno-zabavni program pripremili su i izveli djeca i uposlenici Doma. Gosti i posjetioci programa su u�ivali u ljepoti izvedbi, nagradiv�i sve izvo�a�e velikim i toplim aplauzom. Poseban aplauz i podr�ku sviju nas zaslu�ili su dje�iji radovi i eksponati, izlo�eni u kutku neposredno uz pozornicu, ali i u drugim dijelovima Doma.

Na pozornici smo javno dodjelili Certifikat za u�e��e u programu vr�nja�ke edukacije na polju prevencije zloupotrebe ovisnosti me�u djecom. JU �Terapijska zajednica Kampus� je bila nosilac projekta, dok su u�enici JU O� �Silvije Strahimir Kranj�evi� bili realizatori programa radionica za djecu od VII do IX razreda. Pedagoginja �kole, Azra Jasika je javno promovirala znanja i umije�a koja je Ahmed Hod�i�, kao u�enik IX razreda i dijete Doma sa Bjelava, stekao kroz taj program. Istakla je �injenicu da je Ahmed bio najuspje�niji u�esnik programa vr�nja�ke edukacije u �koli, jer je uspje�no realizirao najve�i broj radionica. Ahmedu je uz Certifikat uru�en i prigodan poklon, kao priznanje uprave �kole za ulo�eni trud i pokazanu odgovornost.

A.J.

Opis slika iz priloga:
1. Ahmed Hod�i�, u�enik IX-1 u �kolskoj 2015/2016. godini � vr�nja�ki edukator
2. Emina, Medina, Nejra (u prvom planu) te Eldina i Samuel (u pozadini) iskazali su se kao izvrsni izvo�a�i igrokaza
3. Kutak sa radovima djece Doma

TO SU NA�I PRVA�I�I

DAN PRVA�I�A - STADION KO�EVO

Prevencija vr�nja�kog nasilja/asocijalnih oblika pona�anja- KUTIJA POVJERENJA

Dragi u�enici, po�tovani roditelji i nastavnici,

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, pokrenulo je niz aktivnosti u cilju prevencije i intervencije u slu�aju asocijalnih oblika pona�anja kod djece i mladih. Vlada Kantona Sarajevo, nalo�ila je hitnu mjeru u cilju prevencije vr�nja�kog nasilja, a to je postavljanje KUTIJE POVJERENJA u sve osnovne i srednje �kole u Kantonu Sarajevo. Cilj postavljanja Kutije povjerenja je, da se svim u�enicima, roditeljima i nastavnicima omogu�i da i na ovaj na�in prijave nasilje ili neko drugo neprihvatljivo pona�anje u �koli, putem Obrasca za prijavu, a kojim se �eli osna�iti u�enike, roditelje i nastavnike, koji nisu spremni da govore otvoreno o svom problemu u vezi nasilja/zlostavljanja, da iskoriste mogu�nost prijave putem Kutije povjerenja.

 

Obavje�tenje

Obavje�tavaju se roditelji i u�enici, da �e u �k. 2016/17. godini
u�enici biti raspore�eni po smjenama i to:

PRVA SMJENA

Nastava po�inje u 8 sati prije podne
V-1, V-2, VI-1, VII-1, VIII-1, IX-1

DRUGA SMJENA

Nastava po�inje u 14 sati
I-1, II-1, II-2, III-1, III-2, IV-1

 

 

Ud�benici za �kolsku 2016/2017. godinu

 

I razred - besplatni ud�benici

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski jezik i knji�evnost

�itanka

Had�em H., Mirsad B., Belma D.

Sarajevo Publishing

Matematika

Radni ud�benik

Eldina Dizdar

Bosanska knjiga

Muzi�ka kultura

Radni ud�benik

Esad �uman

Bosanska knjiga

Moja okolina

Radni ud�benik

Lugavi� S., Pa�i� M.

Bosanska knjiga

Likovna kultura

Radni ud�benik

Maja H., Jaranovi� I.

Bosanska knjiga

Vjeronauka

Vjeronauka

Ibrahim Begovi�

El-Kalem

 

II razred

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski jezik i knji�evnost

�itanka

Mirsad B., Belma Dilberovi�

Sarajevo Publishing

Matematika

Matematika

Eldina Dizdar

Bosanska knjiga

Muzi�ka kultura

Muzi�ka kultura

Esad �uman

Bosanska knjiga

Moja okolina

Moja okolina

Lugavi� S., Pa�i� M.

Bosanska knjiga

Likovna kultura

Radni ud�benik

Jasna Mujki�

Sarajevo Publishing

Vjeronauka

Vjeronauka

Muamer Tinjak

El-Kalem

Engleski jezik

Ud�benik: English Advanture Starter

 Cristian Bruni

Pearson 

 

III razred

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski jezik i knji�evnost

�itanka

Belma Dilberovi�

Sarajevo Publishing

Likovna kultura

Ud�benik

Jasna Mujki�

Sarajevo Publishing

Matematika

Ud�benik

Bo�ko Jagodi�

Sarajevo Publishing

Muzi�ka kultura

Ud�benik

Selma Ferovi�

Sarajevo Publishing

Moja okolina

Ud�benik

Mediha Pa�i�

Bosanska knjiga

Vjeronauka

Ud�benik

Mina Pleh, M.Tinjak, M. Nezirovac

El-Kalem

Engleski jezik

Ud�benik: Family and friends 1

Naomi Simmons

Oxford university press 

 

IV razred

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski jezik i knji�evnost

�itanka

Zehra Hubijar

Bosanska rije�

Na� jezik

Ud�benik

Mirsad B.

Sarajevo Publishing

Matematika

Ud�benik

Bo�ko Jagodi�

Sarajevo Publishing

Muzi�ka kultura

Ud�benik+ CD

Selma Ferovi�

Sarajevo Publishing

Likovna kultura

Ud�benik

Jasna Mujki�

Sarajevo Publishing

Moja okolina

Ud�benik

Samira Lugavi�

Bosanska knjiga

Vjeronauka

Ud�benik

H.Ni�tovi�, I. Ni�tovi�, M.Valjevac

El-Kalem

Engleski jezik

Ud�benik: Dip in 4

 

Sarajevo Publishing

 

V razred

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji�evnost

Na� jezik -  ud�benik

Zdravka Zeki�, Muhidin D�anko, �eljko Ivankovi�

�Bosanska rije�   Sarajevo

�itanka � ud�benik �SVEZAME, OTVORI SE 5!�

Lamija Begagi�, Eldina Bruli�, Namir Ibrahimovi�, Sanja Juri�, Amer Tikve�a, Azra Rizvanbegovi�, Nenad Veli�kovi�

�SEZAM� Sarajevo

Matematika

Ud�benik

Atija Fako

Bosanska rije�

Priroda

Ud�benik

Vildana M., Dijana K.

Nam/ Vrijeme

Dru�tvo

Ud�benik

Enisa Kula�in

Bosanska knjiga

Muzi�ka kultura

Ud�benik

Esad �uman

Sarajevo Publishing

Osnove tehnike

Ud�benik

Cvjetinovi�, Ljubovi�

Bosanska rije�, Svjetlost

Osnove tehnike

Dnevnik rada

Korjeni�, Ahmetovi�, Numi�, Brajlovi�

Bosanska rije�, Svjetlost

Vjeronauka

Ud�benik

M.Prlja�a, N.Halilovi�

El-Kalem

Engleski jezik

Ud�benik: Dip in 5                    

 

Sarajevo Publishing

Kultura �ivljenja

Ud�benik za V i VI

Subhija Kapi�

Bosanska rije�

 

VI razred

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji�evnost

�itanka

Zej�ir Hasi�

�Bosanska rije� Tuzla

Na� jezik - u�benik Amira D�ibri� i Ismeta D�ibri� �Bosanska rije� Tuzla

Matematika

Ud�benik

�efket Arslanagi�,         Milo�evi�

Bosanska rije�

Historija

Ud�benik

Aida Petkovi�

 

Biologija

Ud�benik

Z.Numi�, N.Vidovi�

Bosanska rije�

Muzi�ka kultura

Ud�benik

S.Kazi�

Sarajevo Publishing

Tehni�ka kultura

Ud�benik + dnevnik rada

Cvjetinovi�, Ljubovi�

Dje�ija knjiga

Likovna kultura

Ud�benik

Borka Joki�

Klett

Informatika

Ud�benik 6

Suada Numi�

Bosanska knjiga

Vjeronauka

Ud�benik

E.Grabus, M.Ba�i�

El-Kalem

Engleski jezik

Ud�benik: Dip in 6

 

Sarajevo Publishing

Njema�ki jezik

Ud�benik

Zlata Maglajlija

Svjetlost

Geografija

Ud�benik

N.Had�i�, I.Tumbul

Svjetlost

 

VII razred

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji�evnost

�itanka Svezame, otvori se 7

Grupa autora

�SEZAM� Sarajevo

Na� jezik

Amira D�ibri� i Ismeta D�ibri�

"Vrijeme" Zenica,
"Nam" Tuzla

Matematika

Ud�benik

�efket Arslanagi�,            Milo�evi�

Bosanska rije�

Historija

Ud�benik

Muminovi�

Svjetlost

Biologija

Ud�benik

Zijad Numi�,  N.Vidovi�

Bosanska rije�

Fizika

Ud�benik

Fahreta Sijer�i�

Sarajevo Publishing

Geografija

Ud�benik

Muriz Spahi�,                 Haris Jahi�

Sarajevo Publishing

Muzi�ka kultura

Ud�benik

Esad �uman

Sarajevo Publishing

Likovna kultura

Ud�benik

Admir Mujki�

Sarajevo Publishing

Tehni�ka kultura

Ud�benik + dnevnik rada

Brajlovi�, Arap�i�

Svjetlost

Informatika

Ud�benik 6

Suada Numi�

Bosanska rije�

Vjeronauka

Ud�benik

S.Husi�, �.Sulejmanovi�

El-Kalem

Engleski jezik

Ud�benik: Challenges 2

 

Baybook

Njema�ki jezik

Ud�benik

Zlata Maglajlija

Bosanska rije�

 

VIII razred

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji�evnost

�itanka �Svezame, otvori se 8�

Grupa autora

�SEZAM� Sarajevo

 

Bosanski jezik 8

Almira Had�ihrusti�

�Sarajevo Publishing�
Sarajevo

 

Matematika

Ud�benik

�efket Arslanagi�,         Milo�evi�

Bosanska rije�

 

Historija

Ud�benik

Muminovi�

Svjetlost

 

Biologija

Ud�benik

Zijad Numi�, N.Vidovi�

Bosanska rije�

 

Fizika

Ud�benik

F.Sijar�i�

Sarajevo Publishing

 

Hemija

Ud�benik

N. Mili�evi�, M.Musi�

Sarajevo Publishing

 

Muzi�ka kultura

Ud�benik

Esad �uman

Sarajevo Publishing

 

Likovna kultura

Ud�benik

Indira Jaranovi�

Bosanska knjiga

 

Tehni�ka kultura

Ud�benik

Selimovi�, Smajlovi�

Sarajevo Publishing

 

Vjeronauka

Ud�benik

E.Grabus, M.Neimarlija

El-Kalem

 

Engleski jezik

Ud�benik: Challenges 3

 

Baybook

 

Njema�ki jezik

Ud�benik

Zlata Maglajlija

Bosanska rije�

 

Informatika

Ud�benik 7

Suada Numi�

Bosanska knjiga

 

Geografija

Ud�benik

Damir D�afi�, S.Kulenovi�

Nam/Vrijeme

 

 

IX razred

 

PREDMET

UD�BENIK

AUTOR

IZDAVA�

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji�evnost

�itanka 9

Vela�evi� Azra i Vesna Ali�

�Nam�, Tuzla/ �Vrijeme�, Zenica

 

Na� jezik 9

Amira D�ibri�

Dje�ija knjiga� Sarajevo �Bosanska rije� Sarajevo

 

Matematika

Ud�benik

�efket Arslanagi�

Dje�ija knjiga

 

Historija

Ud�benik

�aboti� i �ehaji�

Nam/ Vrijeme

 

Biologija

Ud�benik

Begi� i Halilovi�

Bosanska knjiga

 

Fizika

Ud�benik

Gabela, Muratovi�

Grafex-Mostar

 

Hemija

Ud�benik

Mili�evi� i Musi�

Sarajevo Publishing

 

Muzi�ka kultura

Ud�benik

Refik Hod�i�

Nam/ Vrijeme

 

Likovna kultura

Ud�benik

Jasna Mujki�

Sarajevo Publishing

 

Tehni�ka kultura

Ud�benik

Ahmetovi�, Numi�, Kulenovi�

Nam/ Vrijeme

 

Vjeronauka

Ud�benik

Grabus,Neimarlija, Purkovi�,Zuki�

El-Kalem

 

Engleski jezik

Ud�benik: Challenges 4

Me�i�, Harris, Sikorzynska, Mower

Buybook

 

Njema�ki jezik

Ud�benik

Zlata Maglajlija

Dje�ija knjiga

 

Informatika

Ud�benik 7

Suada Numi�

Bosanska knjiga

 

Geografija

Ud�benik

Greta �upan�i�

Nova dje�ija knjiga - Sarajevo

 

 

 
 

Vodi� kroz JU O� �Silvije Strahimir Kranj�evi� Sarajevo

1.      Sedmi�ni broj �asova u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.

2.      Odjeljenja su formirana prema pedago�kim standardima i ne prelaze broj od 24 u�enika u jednom odjeljenju.

3.      Boravak u�enika u �koli raspore�en je u dvije smjene, jutarnjoj i popodnevnoj.

4.      Kroz dodatnu nastavu intenzivno se radi  sa  darovitom i nadarenom djecom.

5.      Brojne vannastavne aktivnosti i projektne aktivnosti prilika su za sve u�enike, da iska�u svoje interese, talente i kreativnost. Uz podr�ku nastavnika razvijaju svoje sposobnosti i u�e se kvalitetnoj organizaciji slobodnog vremena.

6.      �kola ima produ�eni boravak za u�enike od I do IV razreda. Obuhvat djece je od 07:00 do 17:00 sati, po principu cjelodnevnog i poludnevnog boravka. U�enici imaju stru�nu pomo� nastavnika u razvoju radnih navika i socijalnih vje�tina, kao i pravilnoj organizaciji slobodnog vremena.

7.      U �kolskoj kuhinji se priprema doru�ak i ru�ak za u�enike iz produ�enog boravka. Za u�inu su u punudi doma�i pekarski proizvodi za sve u�enike �kole.

8.      Na�a �kola je prepoznatljiva kao multikulturalna, gradska �kola, koja u saradnji sa roditeljima ili starateljima u�enika, njeguje demokratske vrijednosti.

9.      �kola pru�a visok nivo higijene i sigurnosti svakog djeteta, kako na nastavi, tako i za vrijeme velikog odmora.

10.  U�enici, nastavnici i dr. osoblje �kole, nose uniforme, propisane kodeksom �kole.

11.  Odnos osoblja prema djeci i roditeljima ili starateljima je ljubazan i korektan.

12.  Raspored informativnih sastanaka sa razrednicima kao i konsultacija sa predmetnim nastav-nicima dostupan je na www.ossskranjcevic.edu.ba.

13.  Svim u�enicima, nastavnicima i roditeljima/starateljima u�enika, u vremenu od 9:30 do 17:00 sati, na raspolaganju je pedagog-psiholog �kole.

14.  Sa djecom s posebnim potrebama, pored nastavnika i pedagoginje �kole, jedan dan u sedmici radi i defektolog iz �DUGA�-e, po utvr�enom rasporedu.

15.  Osim navedenog, na�u �kolu krase:

         diplome i priznanja za ostvarene plasmane na takmi�enjima i smotrama razli�itih nivoa � na primjer: Diploma za 2. mjesto u BiH u Programu �Izbor najdemokrati�nije �kole u kategoriji osnovnih �kola�;

         izleti i posjete izlo�bama, pozori�nim predstavama i drugim kulturnim programima, manifesta-cijama ili znamenitostima;

         u�e��e u brojnim projektnim aktivnostima i na konkursima, za koje cijenimo da doprinose razvoju patriotizma, kao i drugih vrijednosti i pozitivnih aspekata li�nosti djece;

         sve�ane akademije, performansi i �kolske manifestacije za roditelje/staratelje, poslovne saradnike i zainteresirane subjekte iz lokalne zajednice u povodu obilje�avanja ekolo�kih i dr. zna�ajnih datuma u �koli;

         aktivnosti iz Akcionog plana prevencije maloljetni�ke delinkvencije i Programa prevencije izostajanja sa nastave dosljedno realiziramo na �asovima odjeljenske zajednice i drugim oblicima rada (forum-teatar u �koli, performansi, vr�nja�ka edukacija, poster prezentacije, radionice...);

         brojne humanitarne akcije unutar �kole, radi podr�ke u�enicima �kole ili ostalim ljudima iz zajednice i svijeta � kojima je na�a pomo� potrebna.

16.  U �koli je aktivan rad Vije�a u�enika i Vije�a roditelja koji u�estvuju u planiranju i realizaciji brojnih projekata i dr. aktivnosti, koji imaju za cilj unapre�enje odgoja i obrazovanja djece i mladih.

 

 

Izbor najdemokrati�nije �kole: Progla�enje pobjednika

 

U Neumu su 17.10.2015. godine, u okviru programa 17. godi�nje konferencije posve�ene temama iz oblasti gra�anskog obrazovanja, u ogranizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i Ureda za odnose s javno��u Ameri�ke ambasade u Sarajevu, progla�eni  pobjednici projekta �Izbor najdemokrati�nije �kole�.

Podsje�amo, projekt �Izbor najdemokrati�nije �kole� razvijen je s osnovnim ciljem da omogu�i cjelovitiju i aktivniju primjenu univerzalnih demokratskih principa u �kolskoj praksi uz, izme�u ostalog, pove�ano u�e��e u�enika i roditelja u procesima dono�enja odluka na nivou �kole, te intenzivniji partnerski odnos sa zajednicom, nevladinim sektorom i orijentaciju na prihvatanje razli�itosti i interkulturalizma.

U �kolskoj 2014/2015. godini u projektu je u�estvovalo  130 osnovnih i srednjih �kola iz cijele Bosne i Hercegovine. Redovne izvje�taje o napretku, organizatori su dobili od 84 �kole, a samo osam od njih je bilo obuhva�eno eksternom evaluacijom. Na vrhu te liste za osnovne �kole bila je JU O� "Silvije Strahimir Kranje�evi�" Sarajevo. Vrlo opse�na i temeljita evaluacija jednogodi�njeg rada u na�oj �koli,  ura�ena je 9.10. 2015. godine. Demokratski procesi i napredak ostvaren na tom polju, Komisija je procjenjivala kroz 10 oblasti i 33 indikatora.

Na kraju, smo bili izuzetno zadovoljni kona�nim rezultatima. Na�a �kola je osvojila drugo mjesto u kategoriji osnovnih �kola, odmah iza Osnovne �kole "Ivo Andri�" iz Banja Luke. Tre�e mjesto pripalo je JU "VIII osnovna �kola" Brka � Br�ko, dok je Diploma za postignuti napredak u demokratizaciji odnosa u �koli dodjelje-na JU "IV osnovna �kola", Mostar.

U kategoriji srednjih �kola najve�i broj bodova ostvarile su:  JU "Gimnazija Obala", Sarajevo, JU " Ekonomska �kola" Banja Luka i  JU "Srednjo�kolski centar Had�i�i" .

Nagla�avamo da su tri �kole iz Kantona Sarajevo ostvarile plasman me�u �est nagra�enih. Dakle, od ukupno �est priznanja osnovne i srednje �kole osvojile su tri.

U analima na�e �kole ostaje zapisano da smo dosad radili i znali da demokratski vodimo procese u �koli, ali sada za to imamo i certifikat. Putem internog razglasa i na sjednici Nastavni�kog vije�a od 20.10.2015. godine pohvaljeni su najaktivniji �lanovi projektog tima: Hod�i� Ahmed i Muminhod�i� Adela (u�enici); zatim roditelji u�enika i kriti�ki prijatelji: Talirevi� Sanela, Nedimovi� Svjetlana, Kolo� Maja i Biogradli� Haris;  kao i uposlenici �kole: Dika Kurtagi�, Sabiha Smaji�, Azra Jasika, Du�anka Ivankovi� i Dina Hmjelovjec.

Na kraju isti�emo da je ovaj uspjeh rezultat predanog rada i lojalnosti svojoj �koli od strane svih uposlenika i u�enika, potvr�eno kroz dosljedno izvr�avanje obaveza u redovnim �kolskim i projektnim aktivnostima.  U saradnji sa roditeljima u�enika i predstavnicima lokalne zajednice izgradili smo �kolu koja je danas  i zvani�no jedna NAJDEMOKRATI�NIJIH �KOLA U BOSNI I HERCEGOVINI!

Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji na�in dali doprinos i bili na� saveznik na putu demokratizacije odnosa u �koli i dru�tvu uop�e.

 

   PRAVILNIK- OCJENJIVANJE U�ENIKA

Datum: 22.6.2015.godine

�SSK� i �Mjere racionalizacije Bud�eta Kantona Sarajevo�

 

Po�tovani �itao�e,

oprosti nam �to te nismo uredno i blagovremeno izvje�tavali o svim aktivnostima koje su se doga�ale u proteklom periodu u na�oj �koli. Osim problema sa funkcionalno��u na�eg web site i borbom sa virusom u mre�i ra�unara, te redovnih programskih zadataka i poslova na zavr�etku �kolske godine i brojnih projektnih aktivnosti, imali smo mno�tvo sastanaka i aktivnosti na polju legalne borbe za integritet JU O� �Silvije Strahimir Kranj�evi�" Sarajevo.

Naime, radni materijal Vlade Kantona Sarajevo nazvan �Mjere racionalizacije Bud�eta� zadao nam je nove zada�e i izazove. Smatramo da smo na njih uspje�no odgovorili. Svako od uposlenih u �koli je preuzeo svoj dio odgovornosti na tom polju. Posebno isti�emo �injenicu da su roditelji u�enika ove �kole, na �elu sa Vije�em roditelja, pokrenuli Inicijativu �Ne damo sarajevske �kole� koja okuplja predstavnike roditelja osam �kola op�ina Centar i Stari Grad, svrstanih u grupu �malih� �kola koje treba u procesu �fuzije� spojiti sa ve�im osnovnim �kolama. 

Sve aktivnosti u �koli prati Tim za koordinaciju i planiranje. Sve uposlenike i u�esnike sastanaka, te druge roditelje i prijatelje �kole, redovno informi�emo putem oglasne plo�e u �koli (razne obavijesti), zatim elektronske po�te i fb stranice �Ne damo sarajevske �kole�.

O tome �itajte u dokumentima koje �ka�imo� u prilogu ovog teksta.

 Na ovom mjestu izdvajamo pismo namjenjeno roditeljima i starateljima budu�ih prva�i�a:

�Po�tovani roditelji prva�i�a,

u toku su brojne aktivnosti u JU O� "Silvije Strahimir Kranj�evi�" Sarajevo u dosljednoj borbi za status u �kolskom sistemu Kantona Sarajevo. U �koli je odlu�eno da vas putem maila obavijestimo o tim aktivnostima.

Ujedno vas obave�tavamo da je u prvom upisnom roku u I razred na�e �kole upisano 28 djece. �eka nas augustovski upisni rok i time mogu�nost da upisom jo� nekolicine djece, imamo dva odjeljenja prvog razreda.

S obzirom da nisu svi roditelji ili staratelji ostavili mail adresu za kontakte, planirano je da ih o ovim aktivnostima obavijestimo putem telefona.

Imaju�i u vidu zna�aj protoka informacija za kvalitet odluka �aljemo vam akt koji od petka, 19.6.2015. stoji na oglasnoj plo�i �kole, zatim prethodni akt/informaciju za roditelje zajedno sa originalnim aktom "Mjere racionalizacije Bud�eta Kantona Sarajevo" dostavljen iz Ministarstva.

S po�tovanjem,

        Informacije

        Mjere racionalizacije

 

 

JU O� �Silvije Strahimir Kranj�evi�

Sarajevo, 31.3.2015. godine

Model izrade plana akcije u projektu �Demokratske �kole�

Podru�je vrednovanja: ��kolski dokumenti�

 

        Na sjednici Nastavni�kog vije�a od 31.3.2015. godine, pedagog-psiholog �kole, Azra Jasika je predstavila jedan od modela izrade plana aktivnosti u projektu �Demokratske �kole�.

         Imaju�i u vidu �injenicu da u JU O� �Silvije Strahimir Kranj�evi� Sarajevo radi devet nastavnika/nastavnica koji, osim ove �kole rade u jo� jednoj ili dvije �kole, pojavila se potreba za izradom memo zapisnika sa sastanaka stru�nih organa. Memo zapisnika bi bio odgovor na pitanja nastavnika o tome �ta je dogovoreno na sastancima, koje su odluke donesene, da li su utvr�eni rokovi i izvr�ioci za njihovu realizaciju i tome sli�no. Definisan je uo�eni problem: U �koli postoji problem redovnog informiranja zaposlenika o aktivnostima �kole na podru�ju demokratskih odnosa.

Planirane aktivnosti odredili smo u podru�ju: Izmjene op�ih i drugih akata �kole na polju demokratizacije odnosa u �koli.

           Svi prisutni �lanovi Nastavni�kog vije�a su informisani o pomenutom modelu, sa uputom da ostali �lanovi projektnog tima i drugi izvr�ioci, mogu dalje razvijati svoje ideje o koracima za rje�enje uo�enih problema. To bi bio put koji nas vodi ka snimanju stanja (dobre i lo�e prakse) u na�oj �koli, na planu dalje demokratizacije odnosa, re�eno je u zaklju�ku.

          Stavljamo na uvid ranije pomenutu tabelu.

          Za bolju informiranost o razvoju projekta �Demokratske �kole� u  JU O� �Silvije Strahimir Kranj�evi� tekst za web napisala Azra Jasika, pedagog-psiholog �kole.

 

 

�KOLA IMA PRODU�ENI BORAVAK!!! 

Ukoliko se odlu�ite da upi�ete svoje dijete u na�u �kolu, obe�avamo Vam da ne�emo iznevjeriti Va�e povjerenje. Djeca su nama uvijek na prvom mjestu i trudimo se da im uljep�amo njihove dane u �kolskim klupa i da ih, naravno mnogo �emu nau�imo. Ostvarujemo zapa�ene rezultate na takmi�enjima na op�inskom, kantonalnom i dr�avnom nivou. �kola je poznata po svojim humanitarnim akcijama i pomo�i za socijalno ugro�ene porodice, na taj na�in u�enike u�imo da vode brigu o drugima i da im poma�u.

RADUJEMO SE VA�EM DOLASKU!!!
 
 

   Obavje�tenje za u�enike devetog razreda

Katalozi za externu maturu iz 2012/13.godine

 

SSK