Rezultati konkursa objavljenog 23.11.2022. godine


JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje:


Rezultati konkursa objavljenog 7.10.2022. godine


JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

Na osnovu čl. 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), čl. 4., 5. i 6. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, 22/22), člana 103. a u vezi sa članom 80. Pravila JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo, odredaba Pravilnika o radu broj: 01-01-322-1/22 (izmjene i dopune istog broj: 01-01-427-1/22), Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15484-4/22 od 16.9.2022.godine , Odluke Školskog odbora JU OŠ „Strahimir Silvije Kranjčević“ Sarajevo o raspisivanju javnog konkursa za školsku 2022/2023.godinu broj: 01-01-1022-1/22 od 30.08.2022.godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo

Ulica Mehmed-paše Sokolovića br.2, 71000 Sarajevo

www. ossskranjcevic.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA

  1. Nastavnik razredne nastave…1 izvršilac, puna nastavna norma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.8.2023.godine,
  2. Nastavnik razredne nastave… 1 izvršilac, puna nastavna naorma, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2023.godine.

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA

Poslovi navedenih radnih mjesta radnika obavljaju se na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.23/17,33/17,30/19,34/20, 33/21, u daljem tekstu: Zakon), Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:30/18, 9/22, 20/22 u daljem tekstu: Pedagoški standardi i normativi), Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole, Pravilnika o radu, normativnih akta škole objavljenim na www.ossskranjcevic.edu.ba i drugih relevantnih propisa.

Radnici navedeni pod 1. i 2 obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i normativima kao što su:

–              neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),

–              pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,

–              ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava)

–              pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad,

–              ostali poslovi:

–              stručno usavršavanje,

–              rad u stručnim organima,

–              saradnja s roditeljima,

–              rad na pedagoškoj dokumentaciji,

–              rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji,

–              dežurstvo,

–              konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave),

–             vođenje stručnog aktiva,  

–              rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,

–              rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,

–              priprema za izvođenje terenske nastave,

–              posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima,

–            ostali poslovi po nalogu direktora.

POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (”Službene novine F BiH” 26/16,89/18, 44/22) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom, Pedagoškim standardima i normativima i normativnim aktima škole objavljenim na www.ossskranjcevic.edu.ba uz primjenu Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, 22/22, u daljem tekstu Pravilnik) kako slijedi u daljem tekstu.

Uslovi za radna mjesta navedena radna mjesta su:

  • Visoka stručna sprema- VII stepen ili viša stručna sprema-VI stepen, ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom grupom predmeta koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

Na radna mjesta pod rednim brojem  1. i 2. u skladu sa članom 121. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), radni odnos mogu zasnovati i lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja 2020/2021.školske godine uz obavezu da završe II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Radni odnos mogu zasnovati i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme po predbolonjskom sistemu studiranja. Ova lica su nakon angažmana obavezna doškolovati se, u roku od tri godine, od dana donošenja programa doškolovavanja.

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada navedenih radnika je na adresi JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo, ulica Mehmed-paše Sokolovića br.2, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME

Radnici navedeni pod rednim brojem 1. i 2. će raditi u punom radnom vremenu koje se ostvaruje zavisno od Godišnjeg programa rada i Rasporeda časova u školskoj 2022/2023. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, Granskim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika pod rednim brojem 1. i 2. iznosi: :

  • nastavnik sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – 1.306,80 KM;
  •  nastavnik– mentor, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) –1.343,10 KM;
  •  nastavnik – savjetnik, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – 1.379,40 KM
  • nastavnik – viši savjetnik, sa završenim VII, I/II ciklus bolonje (180, 240, 300 ECTS) – 1.448,70 KM;
  • nastavnik sa završenom VŠS –1.201,20 KM; – nastavnik– mentor sa završenom VŠS, –1.237,50 KM;
  • nastavnik– savjetnik sa završenom VŠS, –1.270,50 KM;
  • nastavnik– viši savjetnik sa završenom VŠS, –1.343,10 KM.

Tačan iznos osnovne plaće utvrdjuje se na osnovu stečenog zvanja i stepena stručne spreme nastavnika.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

OBAVEZNU DOKUMENTACIJU (kopije)

a)            svojeručno potpisana pisana prijava kandidata na konkurs s kratkom biografijom, tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa),

b)           diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,

c)            izvod iz matične knjige rođenih,

d)           uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci),

e)            svojeručno potpisana saglasnost o dostavljanju prliminarnih odluka prema kojoj se kandidatu, preliminarne odluke iz člana 19. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs. Obrazac saglasnosti je sastavni dio Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, 22/22, u daljem tekstu: Pravilnik) i u prilogu ovog konkursa.

f)            i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti:

DODATNU DOKUMENTACIJU (kopije)

a) uvjerenje o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima (šifra zanimanja) koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

b) potvrda/uvjerenje poslodavca o vremenu provedenom na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi;

c) potvrda/uvjerenje poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

e) potvrda/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);

f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku;

g) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;

h) potvrda o posebnom priznaju UNSA;

i) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

1) uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

2) rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i  uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;

3) dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;

4) rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;

5) uvjerenje o učešću u oružanim snagama;

6) uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,;

7) rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta;

j) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),

Primjena bodovanja po osnovu kriterija radni staž/radno iskustvo (član 9. Pravilnika) vrši se na osnovu:

a) uvjerenja o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje pri čemu kandidat ima obavezu da priloži uvjerenje sa šifrom zanimanja za kriterije iz člana 9. stav (1) i (5) Pravilnika sa izuzetkom bodovanja radnog staža stečenog na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi, koje se vrši na osnovu potvrde/uvjerenja poslodavca kod kojeg je kandidat radio,

b) potvrde/uvjerenja poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi za kriterije iz člana 9. stav (2) i (6) Pravilnika.

Nakon bodovanja iz čl. 9., 10., 11., 12., i 13., Pravilnika na osnovu općih i posebnih kriterija, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kreitrijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njhiovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.37/20 i 27/21).

Dodatni bodovi iz prethodnog stava računaju se u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.38/20 i 28/21).

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo,

b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju . Kandidat koji ostvaruje pravo na dodatne bodove dužan je priložiti dokaz o ispunjavanju ovih navedenih uslova i dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji naveden u tački i) dodatne dokumentacije.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Obrazac saglasnosti o dostavljanju preliminarnih odluka iz tačke e) obavezne dokumentacije nalazi se u prilogu konkursa.

Nakon konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos iz člana 19. stav (9), odnosno 20. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Sistematski ljekarski pregled koji se organizuje u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo je ekvivalent ljekarskom uvjerenju nadležne zdravstvene ustanove.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime kandidata, adresu i poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA”, na adresu: JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo, ulica Mehmed-paše Sokolovića br.2, 71000 Sarajevo.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 17.10.2022. godine.

Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 7.10.2022. godine.

Kompletan teksta javnog konkursa dostupan je na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba), Javne ustanove  Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (www.szks.ba) i Ustanove (www. ossskranjcevic.edu.ba).

Saglasnost za dostavljanje preliminarnih odluka

Na osnovu člana 19. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22), saglasan/na sam da mi se preliminarne odluke dostvljaju elektronskom poštom na adresu koju sam naveo/la u prijavi na javni konkurs.

U ___________________, dana___.____.________.godine

Kandidat/kandidatkinja

_____________________

07.10.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTA

13.7.2022. godine

1.7.2022. godine

28.6.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTE

23.6.2022.godine

________________________________________________________________________________________________________________

BODOVNA RANG LISTA

22.6.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

30.5.2022. godine

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje:

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

12.3.2022. godine

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje:

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI KONKURS

Otovoren je Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022.godini.

07.01.2022. godine

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje:

________________________________________________________________________________________________________________

Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

20.11.2021.

________________________________________________________________________________________________________________

Javni Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

19.11.2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

06.10.2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

16.09.2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

KONKURS 05.08.2021.godine

________________________________________________________________________________________________________________