REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTA

1.7.2022. godine

28.6.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

REVIDIRANE BODOVNE RANG LISTA

23.6.2022.godine

________________________________________________________________________________________________________________

BODOVNA RANG LISTA

22.6.2022. godine

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

30.5.2022. godine

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje:

Na osnovu čl. 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), čl. 4., 5. i 6. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22), člana 103. a u vezi sa članom 80. Pravila JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo, odredaba Pravilnika o radu broj: 01-01-322-1/22, Saglasnosti ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-11-30-15484-2/22 od 20.5.2022.godine i broj: 11-03-02-34-5217-34-1/22 od 23.5.2022.godine, Odluke Školskog odbora JU OŠ „Strahimir Silvije Kranjčević“ Sarajevo o raspisivanju javnog konkursa za školsku 2022/2023.godinu broj: 01-01-323/22 od 19.04.2022.godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023. godini

NAZIV, SJEDIŠTE I INTERNET STRANICA USTANOVE

JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo

Ulica Mehmed-paše Sokolovića br.2, 71000 Sarajevo

www. ossskranjcevic.edu.ba

NAZIV RADNIH MJESTA

a) na neodređeno vrijeme od 1.9.2022.godine uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci, za:

1. Psiholog – 10 sati sedmično,

2. Spremačica………………………………………………………………. 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično),

3. Spremačica………………………………………………………………. 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično),

4. Servirka…………………………………………………………………… 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično),

b) na određeno vrijeme od 1.9.2022.godine do 31.8.2023.godine za:

1. Nastavnik bosanskog jezik i književnost, hrvatskog jezika i književnosti,

srpskog jezika i književnosti………………………………………………………………………… 1 izvršilac, 9 časova sedmično,

2. Nastavnik engleskog jezika ……………………………………………………………………… 1 izvršilac, 18 časova sedmično

3. Nastvnik engleskog jezika ……………………………………………………………………….. 1 izvršilac, 4 časa sedmično,

4. Nastavnik matematike……………………………………………………………………………… 1 izvršilac, 4 časa sedmično,

5. Nastavnik informatike……………………………………………………………………………….1 izvršilac, 12 časova sedmično,

6. Nastavnik tehničke kulture…………………………………………………………………………1 izvršilac, 10 časova sedmično,

7. Nastavnik osnova tehnike ………………………………………………………………………… 1 izvršilac, 2 časa sedmično,

8. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja…………………………………………………. 1 izvršilac, 13 časova sedmično,

9. Nastavnik zdravih životnih stiloa………………………………………………………………..1 izvršilac, 3 časa sedmično,

c) na određeno vrijeme od 1.9.2022.godine do povratka radnika s funkcije direktora škole, a jankasnije do 31.8.2023.godine za:

1. Nastavnik islamske vjeronauke……………………………………………………………………1 izvršilac, 10 časova sedmično.

OPIS POSLOVA I POTREBNI USLOVI KOJIM SE REGULIŠE SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

OPIS POSLOVA

Poslovi navedenih radnih mjesta radnika obavljaju se na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.23/17,33/17,30/19,34/20, 33/21, u daljem tekstu: Zakon), Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:30/18, 9/22, 20/22 u daljem tekstu: Pedagoški standardi i normativi), Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg programa rada škole, Pravilnika o radu, normativnih akta škole objavljenim na www.ossskranjcevic.edu.ba i drugih relevantnih propisa.

Radnici pod b) od rednog broja 1. do rednog broja 9. i pod c) redni broj 1. obavljaju poslove utvrđene Pedagoškim standardima i normativima kao što su:

–              neposredni odgojno-obrazovni rad (redovna nastava prema Nastavnom planu i programu),

–              pregled pismenih zadataka i programom predviđenih kontrolnih i grafičkih radova,

–              ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada (razredništvo, dopunska, dodatna, fakultativna nastava, slobodne aktivnosti, terenska/inovativna nastava)

–              pripremanje za neposredno odgojno-obrazovni rad,

–              ostali poslovi:

–              stručno usavršavanje,

–              rad u stručnim organima,

–              saradnja s roditeljima,

–              rad na pedagoškoj dokumentaciji,

–              rad na pedagoškoj elektronskoj dokumentaciji,

–              dežurstvo,

–              konsultacije s učenicima (ukoliko se realiziraju u posebnom terminu van redovne nastave),

–             vođenje stručnog aktiva,  

–              rad u komisiji koju imenuju stručni organi škole,

–              rad u komisiji koju imenuje Školski odbor,

–              priprema za izvođenje terenske nastave,

–              posjete kulturnim i javnim ustanovama kao i kulturno-historijskim spomenicima,

–            ostali poslovi po nalogu direktora.

Poslovi radnog mjesta psihologa

Pored poslova i zadataka utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, Pedagoškim standardima i normativima i drugim relevantnim propisima, obavlja i sljedeće poslove:

 1. koncepcijsko-programski zadaci,
 2. učestvuje u planiranju, programiranju, ostvarivanju i analizi odgojnog rada,
 3. stručni rad sa nastavnicima i u stručnim organima škole,
 4. rad sa učenicima i učeničkim organizacijama,
 5. unapređenje rada kroz analize i istraživački rad,
 6. rad na unaprijeđenju nastave,
 7. saradnja sa institucijama,
 8. saradnja sa roditeljima,
 9. ispitivanje zrelosti djece za upis u prvi razred osnovne škole,
 10. rad na profesionalnoj orjentaciji učenika, na humanizaciji odnosa među učenicima,
 11. istraživanja u praksi školskog pedagoga,
 12. vođenje pedagoško-psihološke dokumentacije, personalni dosjei učenika, pedagoški karton učenika,
 13. pedagoško-psiholiška praksa studenata nastavnih fakulteta,
 14. pripremanje za rad i stručno usavršavanje,
 15. usko sarađuje sa direktorom, nastavnicima razredne i predmetne nastave,
 16. učestvuje u radu komisija vezanih za rad škole,
 17. rad u stručnom timu za inkluzivnu podršku,
 18. rad na Godišnjem programu radaškole i planu razvoja škole, praćenje realizacije GPRŠ,
 19. obavlja i druge poslove iz svoje struke prema NPP i poslove koje mu stavi u zadatak direktor.

Poslovi radnog mjesta spremačica zahtjevaju obavljanje poslova radi održavanja čistoće i urednosti inventara i unutrašnjosti školske zgrade.

Poslovi se obavljaju na osnovu upustava i smjernica od strane direktora i sekretara:

 1. čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, kancelarija i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova),
 2. čišćenje dvorišta od otpadnog materijala i snijega,
 3. dezinfekcija sanitarija, radnih prostorija i namještaja,
 4. kurirski poslovi,
 5. obavlja i druge poslove po nalogu direktora i sekretara škole.

Poslovi radnog mjesta servirka  zahtijevaju  obavljanje poslova  radi servisiranja i distribucije užine u školskoj kuhinji, kao i održavanja čistoće i urednosti  inventara i unutrašnjosti školske kuhinje.

Poslovi se obavljaju na osnovu upustava i smjernica od strane direktora i sekretara:

 1. sačinjava evidenciju – spisak učenika koji koriste užinu,
 2. sakuplja novac od nastavnika na ime užine učenika,
 3. vrši servisiranje i podjelu užina učenicima,
 4. vrši servisiranje hrane u produženom boravku,
 5. pranje i čišćenje suđa, održava higijenu u kuhinji,
 6. u vrijeme kada kuhinja ne radi uključuje se na poslove održavanja čistoće,
 7. kuha kafe i čaj,
 8. obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

POSEBNI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (”Službene novine F BiH” 26/16,89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom, Pedagoškim standardima i normativima i normativnim aktima škole objavljenim na www.ossskranjcevic.edu.ba uz primjenu Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, u daljem tekstu Pravilnik) kako slijedi u daljem tekstu.

Uslovi za radna mjesta navedena pod b) od rednog broja 1. do rednog broja 9. i pod c) redni broj 1. su:

 • Visoka stručna sprema- VII stepen ili viša stručna sprema-VI stepen, ili završen I ili II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom grupom predmeta koji imaju odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u nastavnom planu i programu sa izuzetkom kako je to regulisano Zakonom.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 1. su:

-Profesor bosanskog jezika i književnosti,

– Profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH,

 – Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika,

 – Profesor hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika i književnosti,

– Profesor književnosti i hrvatsko-srpskog/srpsko-hrvatskog jezika,

 – Profesor srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika i historije književnosti južnoslavenskih naroda,

– Profesor jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika,

– Profesor srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti,

 – Profesor književnosti naroda BiH i bosanskog jezika,

– Profesor bosanskog jezika i književnosti naroda BiH,

 – Magistar bosanskog jezika i književnosti,

 – Magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH,

– Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti,

 – Bakalaureat/bachelor književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika,

 – Bakalaureat/bachelor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti naroda BiH,

 – Bakalaureat/bachelor bosanskog jezika i književnosti,

 – Bakalaureat/bachelor bosanskog jezika s književnošću i historije.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 2. i redni broj 3. su:

 • Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti,
 • Završen I (prvi) ciklus (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor,
 • Završen II (drugi) ciklus (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 4. su:

 • Viša pedagoška škola ili Pedagoška akademija-grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi,
 • Prirodno matematički fakultet (nastavnički smjer), grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi,
 • Filozofski fakultet–grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi,
 •  Nastavu mogu izvoditi i lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja(postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast, odnosno završenim III (trećim) ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom.Ukoliko lice u toku studija nije polagalo ispit iz pedagoško-psihološko-metodičkegrupe predmeta, dužno je ove ispite položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na posao.
 • Nastavu matematike u petom razredu devetogodišnje osnovne škole, pored nastavnika/profesora matematike mogu izvoditi nastavnici / profesori razredne nastave.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 5. su:

Profesor Bakalaureat/bachelor – nastavnički smjer

 • Profesor informatike
 • Profesor tehničkog odgoja i informatike
 • Profesor matematike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor informatike i tehnike
 • Bakaleureat/bachelor matematike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike
 • Bakaleureat/bachelor fizike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor matematike – matematika i informatika
 • Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom

Magistar – nastavnički smijer sa prethodno završenim prvim ciklusom odgovarajućeg fakulteta i stručnog zvanja.

 • Magistar tehničkog odgoja i informatike
 • Magistar računarstva i informatike
 • Magistar matematike i informatike Magistar informatike i tehnike Magistar matematike, nastavnički smjer Profili i stručne spreme nenastavničkih fakulteta, uz uslov položene pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke grupe predmeta
 • Bakaleureat/bachelor softverskog inžinjerstva
 • Bakalaureat/bachelor matematike – softversko inžinjerstvo
 • Diplomirani matematičar-informatičar
 • Diplomirani informatičar
 • Diplomirani inžinjer informatike i računarstva
 • Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Magistar matematike – softversko inžinjerstvo
 • Magistar softverskog inžinjerstva
 • Magistar matematičkih nauka, smijer teorijska kompjutorska nauka

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 6. su:

– Pedagoški fakultet-odsjek tehnički odgoj i kultura življenja,

– Pedagoški fakultet-odsjek tehnički odgoj, kultura življenja i informatika,

– Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika – zvanje nastavnik tehničkog odgoja i informatike,

– Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika – zvanje profesor tehničkog odgoja i informatike (180 bodova),

– Pedagoški fakultet-profesor tehničkog odgoja (240 bodova),

– Profesor proizvodno – tehničkog obrazovanja,

– Profesor politehničkog obrazovanja i odgoja,

– Profesor tehničkog obrazovanja,

– Nastavnik tehničkog obrazovanja,

– Pedagoška akademija – grupa tehnički odgoj-informatika,

– Nastavnički fakultet – nastavnik fizike, informatike sa tehničkim odgojem,

– Viša pedagoška škola – nastavnik politehnike,

– Pedagoško – tehnički fakultet-profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja.

Pored navedenih uslova za vršenje poslova iz predmeta tehničke kulture mogu izvoditi i osobe sa završenim:

 – I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u tajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor tehničkog odgoja/kulture, odnosno sa završenim

– II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra tehničkog odgoja i kulture življenja, Magistra tehničkog odgoja, Magistra tehničkog odgoja i informatike, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktora odgojnih nauka u kulturi življenja i tehničkom odgoju-metodika nastave tehničkog odgoja u osnovnoj školi.

– Nastavu iz predmeta Tehnička kultura mogu izvoditi diplomirani mašinski inženjeri (dužni su ispite pedagoško-psihološko-metodičke grupe predmeta položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na posao nastavnika) s položenom pedagoško-psihološko-metodičkom grupom predmeta.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 7. su:

– Pedagoški fakultet – odsjek kultura življenja i tehnički odgoj,

– Pedagoški fakultet – odsjek kultura življenja i tehnički odgoj sa informatikom,

– Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika – zvanje nastavnik tehničkog odgoja i informatike,

– Filozofski fakultet – odsjek tehnički odgoj i informatika – zvanje profesor tehničkog odgoja i informatike (180 ECTS bodova),

– Pedagoški fakultet – profesor tehničkog odgoja (240 ECTS bodova),

– Profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja,

– Profesor politehničkog obrazovanja i odgoja,

– Profesor tehničkog obrazovanja,

– Nastavnik tehničkog obrazovanja,

– Pedagoška akademija – grupa tehnički odgoj-informatika,

– Nastavnički fakultet – nastavnik fizike, informatike sa tehničkim odgojem,

– Viša pedagoška škola – nastavnik politehnike,

– Pedagoško-tehnički fakultet – profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja.

Pored navedenih uslova za vršenje poslova iz predmeta Osnove tehnike mogu izvoditi i osobe sa završenim:

 – I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u tajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor tehničkog odgoja/kulture, odnosno sa završenim

– II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra kulture življenja i tehničkog odgoja, Magistra tehničkog odgoja, Magistra kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom, odnosno završenim trećim ciklusom studija i naučnim zvanjem doktora odgojnih nauka u kulturi življenja i tehničkom odgoju-metodika nastave tehničkog odgoja u osnovnoj školi.

– Nastavu iz predmeta Osnovi tehnike mogu izvoditi diplomirani mašinski inženjeri (dužni su ispite pedagoško-psihološko-metodičke grupe predmeta položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na posao nastavnika) s položenom pedagoško-psihološko-metodičkom grupom predmeta.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 8. su:

 • VII stepen stručne spreme (profesor fizičkog vaspitanja, profesor za fizičku kulturu, profesor sporta i tjelesnog odgoja),
 • Magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja;
 • Doktor nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja;
 • Završen II ciklus po Bolonjskom sistmu studiranja;
 • Završen III ciklus po Bolonjskom sistemu studiranja.

Uslovi za radno mjesto pod b) redni broj 9. su:

Profil kadra koji može realizovati nastavu u okviru kurikuluma Zdravi životni stilovi je:

Tema: Inkluzija – uvažavanje različitosti – od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom svih usmjerenja,

Tema: Fizičke aktivnosti – razvoj humanosti, sposobnosti, znanja i vještina –  od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici tjelesnog i zdravsvenog odgoja/sporta,

Tema: Zdrava ishrana – od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici biologije; nastavnici koji imaju uslove za realizaciju nastave iz predmeta Kultura življenja i nastavnici  tjelesnog i zdravsvenog odgoja/sporta,

Tema: Razvoj životnih stilova – put ka nenasilnoj komunikaciji – od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici sa završenim nastavničkim fakultetom svih usmjerenja,

Tema: Zdravim životnim stilovima protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci – od V – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici biologije; nastavnici koji imaju uslove za realizaciju nastave iz predmeta Kultura življenja i nastavnici  tjelesnog i zdravsvenog odgoja/sporta,

Tema: Očuvanje reproduktivnog zdravlja – razvijanje pozitivnih stavova i vrijednosti – od VIII – IX razreda osnovne škole nastavu mogu realizovati nastavnici biologije.

Uslovi za radno mjesto pod c) redni broj 1. su:

Posao nastavnika islamske vjeronauke u osnovnoj školi može obavljati lice sa odgovarajućim stručnim zvanjem  i minimalno 240 ECTS bodova, koje ima završen jedan od  islamskih fakulteta i važeću saglasnost Islamske zajednice.

Pod islamskim fakultetima podrazumijevaju se:

1. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu,

2. Islamski pedagoški fakultet u Zenici,

3. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću,

4. Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru,

5. te islamski fakulteti u inozemstvu sa nostrificiranom diplomom uz položenu pedagoško-didaktičko-metodičku grupu predmeta.

Pod odgovarajućim zvanjima podrazumijeva se:

 • Profesor/bachelor islamskih nauka
 • Profesor/bachelor islamske teologije
 • Bachelor teologije
 • Diplomirani teolog
 • Profesor islamskih teoloških studija
 • Profesor/bachelor islamske vjeronauke i religijskog odgoja
 • Profesor religijske pedagogije
 • Profesor islamske pedagogije
 • Diplomirani profesor islamske vjeronauke
 • Bakalaureat/bachelor islamske vjeronauke
 • Master/magistar islamske vjeronauke
 • Master/magistar religijske pedagogije
 • Master/magistar religijske edukacije
 • Master/magistar teolog, magistar islamskih nauka
 • te ostali srodni profili sa definiranih islamskih fakulteta.

Na radna mjesta navedena pod b) redni broj 1. do 9. i pod c) redni broj 1. u skladu sa članom 121. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), radni odnos mogu zasnovati i lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja 2020/2021.školske godine uz obavezu da završe II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Radni odnos mogu zasnovati i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme po predbolonjskom sistemu studiranja. Ova lica su nakon angažmana obavezna doškolovati se, u roku od tri godine, od dana donošenja programa doškolovavanja.

Uslovi za radno mjesto psihologa su:

– VSS – VII stepen stručne spreme ili završen drugi stepen bolonjskog ciklusa za psihologe.

Uslovi za radno mjesto spremačica su:

 • Završena osnovna ili srednja škola

Uslovi za radno mjesto servirka su:

–              Ugostiteljska škola/kuhar, III ili IV stepen stručne spreme, uz obaveznu sanitarnu knjižicu i položen sanitetski minimum

MJESTO OBAVLJANJA RADA

Mjesto obavljanja rada navedenih radnika je na adresi JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo, ulica Mehmed-paše Sokolovića br.2, 71000 Sarajevo.

RADNO VRIJEME

Radnici navedeni pod b) od rednog broja 1. do rednog broja 9. i pod c) redni broj 1. će raditi u punom ili nepunom radnom vremenu koje se ostvaruje zavisno od Godišnjeg programa rada i Rasporeda časova u školskoj 2022/2023. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, Granskim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Radno vrijeme radnika navedenog pod a) redni broj 1. traje 10 sati sedmično i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, Granskim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Radno vrijeme radnika navedenih pod a) redni broj 2. ,3. i 4. traje 40 sati sedmično u petodnovnoj radnoj sedmici, od ponedeljka do petka.

OSNOVNA PLAĆA

Osnovna plaća radnika pod a) redni broj 1, pod b) od rednog broja 1. do rednog broja 9. i pod c) redni broj 1.  iznosi: :

 • 1122,00 KM (VŠS),
 • 1155,00 KM (VŠS – mentor),
 • 1188,00 KM (VŠS – savjetnik),
 • 1254,00 KM (VŠS – viši savjetnik),
 • 1221,00 (VII, I i II ciklus bolonje (180, 240 i 300 ECTS)
 • 1254,00 KM (VII, I i II ciklus bolonje 180, 240 i 300 ECTS – mentor),
 • 1287,00 KM (VII, I i II ciklus bolonje 180, 240 i 300 ECTS – savjetnik),
 • 1353,00 KM (VII, I i II ciklus bolonje 180, 240 i 300 ECTS – viši savjetnik)
 • Tačan iznos osnovne plaće utvrđuje se na osnovu stečenog zvanja i stepena stručne spreme radnika, srazmjerno vremenu provedenom na radu.

Osnovna plaća radnika pod a) redni broj 2., 3. i 4. iznosi : 676,50 KM.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:

OBAVEZNU DOKUMENTACIJU (kopije)

a)            svojeručno potpisana pisana prijava kandidata na konkurs s kratkom biografijom, tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa),

b)           diploma/uvjerenje/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,

c)            izvod iz matične knjige rođenih,

d)           uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci),

e)            svojeručno potpisana saglasnost o dostavljanju prliminarnih odluka prema kojoj se kandidatu, preliminarne odluke iz člana 19. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs. Obrazac saglasnosti je sastavni dio Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22, u daljem tekstu: Pravilnik).

f)            sanitarna knjižica (za radno mjesto pod a) redni broj 4.),

g)           dokaz o položenom sanitetskom minimumu (uvjerenje/potvrda)-za radno mjesto pod a) redni broj 4.,

h)           i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti:

DODATNU DOKUMENTACIJU (kopije)

a) uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

b) potvrda/uvjerenje poslodavca o vremenu provedenom na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi;

c) potvrda/uvjerenje poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

e) potvrda/uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje koju/e izdaje Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);

f) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, odnosno propisom koji se primjenjuje na teritoriji Bosne i Hercegovine, kojim je stečeno zvanje na osnovu istih kriterija i u istoj proceduri kao u navedenom pravilniku;

g) diploma/uvjerenje o stečenom akademskom zvanju;

h) potvrda o posebnom priznaju UNSA;

i) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

1) uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;

2) rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca i  uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida;

3) dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom;

4) rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja;

5) uvjerenje o učešću u oružanim snagama;

6) uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,;

7) rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze  prema mjestu prebivališta;

j) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),

Primjena bodovanja po osnovu kriterija radni staž/radno iskustvo (član 9. Pravilnika) vrši se na osnovu:

a) uvjerenja o radnom stažu sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje pri čemu kandidat ima obavezu da priloži uvjerenje sa šifrom zanimanja za kriterije iz člana 9. stav (1) i (5) Pravilnika sa izuzetkom bodovanja radnog staža stečenog na poslovima nastavnika u produženom i cjelodnevnom boravku redovne osnovne škole i poslovima asistenta u ustanovi, koje se vrši na osnovu potvrde/uvjerenja poslodavca kod kojeg je kandidat radio,

b) potvrde/uvjerenja poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi za kriterije iz člana 9. stav (2) i (6) Pravilnika.

Nakon bodovanja iz čl. 9., 10., 11., 12., i 13., Pravilnika na osnovu općih i posebnih kriterija, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se bodovi kako je to propisano Uredbom o jedinstvenim kreitrijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njhiovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.37/20 i 27/21).

Dodatni bodovi iz prethodnog stava računaju se u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema Uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.38/20 i 28/21).

Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:

a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo,

b) da se nalaze na evidenciji JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju . Kandidat koji ostvaruje pravo na dodatne bodove dužan je priložiti dokaz o ispunjavanju ovih navedenih uslova i dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji naveden u tački i) dodatne dokumentacije.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Obrazac saglasnosti o dostavljanju preliminarnih odluka iz tačke e) obavezne dokumentacije nalazi se u prilogu konkursa.

Nakon konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos iz člana 19. stav (9), odnosno 20. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Sistematski ljekarski pregled koji se organizuje u skladu sa Kolektivnim ugovorom za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo je ekvivalent ljekarskom uvjerenju nadležne zdravstvene ustanove.

ADRESA NA KOJU SE PRIJAVE PODNOSE I NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Prijava na javni konkurs na poziciju (navesti ime i prezime kandidata, adresu i poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA”, na adresu: JU OŠ „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo, ulica Mehmed-paše Sokolovića br.2, 71000 Sarajevo.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev predat na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objave obavještenja o raspisanom konkursu u dnevnim novinama i krajnji rok za prijavu na javni konkurs je 10. 6.2022. godine.

Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dana 31.5.2022. godine.

Kompletan teksta javnog konkursa dostupan je na službenim internet stranicama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (www.mo.ks.gov.ba), Javne ustanove  Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo (www.szks.ba) i Ustanove (www. ossskranjcevic.edu.ba).

Saglasnost za dostavljanje preliminarnih odluka

Na osnovu člana 19. Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 12/22), saglasan/na sam da mi se preliminarne odluke dostvljaju elektronskom poštom na adresu koju sam naveo/la u prijavi na javni konkurs.

U ___________________, dana___.____.________.godine

Kandidat/kandidatkinja

_____________________

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI KONKURS

za popunu  upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

12.3.2022. godine

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje:

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI KONKURS

Otovoren je Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022.godini.

07.01.2022. godine

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje:

________________________________________________________________________________________________________________

Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

20.11.2021.

________________________________________________________________________________________________________________

Javni Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022. godini

19.11.2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

06.10.2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA U ŠKOLSKOJ 2021/2022 GODINI

16.09.2021. godine

________________________________________________________________________________________________________________

KONKURS 05.08.2021.godine

________________________________________________________________________________________________________________