JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević”JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević”

Ul. Mehmed-paše Sokolovića 2
71000 Sarajevo

Tel/Fax: 033/219-825
Direktor: 033/668-966
Govornica: 033/299-954

e-mail: osssk@bih.net.ba